Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. gruodžio 21 d., trečiadienis

Jėšua stebuklas. 1 dalis


John Fenn, 2011 m. gruodžio mėn. 17 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki,

Šios dvi naujos serijos apie įsižeidimą ir priešiškumą yra tikrai geros ir reikalingos Kristaus Kūnui. Įsižeidimas yra vidinis, o priešiškumas yra išorinis to pasireiškimas, taigi šitos dvi studijos yra susiję ir aš rekomenduoju abi, kaip dvi tos pačios monetos puses.

Kaip nugalėti įsižeidimą; kelias į naują Dievo laiką
Šitose serijose mokoma apie dvasines ir emocines įsižeidimo šaknis. Kodėl mes įsižeidžiame? Kodėl žmonės įsižeidžia dėl mūsų ir ką galime dėl to padaryti? Serijos parodo, kaip demonai randa kelią įsižeidimo metu, ką Dievas bando padaryti įsižeidusiojo gyvenime, kaip žmogus gali išsilaisvinti iš to įsižeidimo ir dar daugiau!

Kaip nugalėti priešiškumą; išvengti priešo pinklių
Šita serija nurodo skyrių ir eilutę, kurios apibūdina priešiškai nusiteikusį asmenį, ir kaip priešiškumas atveria duris tapti priešo įrankiu. Taip pat čia rasite paaiškinimą, ką daryti, kad turėtum ramybę, kaip nugalėti priešiškumą savyje, kaip melstis tokiose situacijose, ir pavyzdžiai iš asmeninio John gyvenimo, kaip išsilaisvinti iš šitų šėtono spąstų.

Jėšua stebuklas. 1 dalis
Pats nuostabiausias dalykas Jėšua istorijoje man yra būdas, kaip Jis atėjo iš amžinybės, kad taptų viena su Savo kūriniais. Yra gera ir teisinga švęsti Jo gimtadienį, bet mano mintys grįžta atgal, kas vyko prieš devynis mėnesius Betliejuje, apie paauglę žydų mergaitę Nazareto miestelyje, ir mūsų Viešpatį danguje.

Supraskite, kai Izaijas pranašavo: „nes mums gimė vaikas, Sūnus duotas mums“ jis kalbėjo apie Viešpaties priešistorę. Sūnus visų pirma turėjo būti duotas iš dangaus tam, kad Jis gimtų kūdikiu. Terminas „Kristus“ - „Pateptasis“ kalba apie dieviškumą, kad Jis yra mums duotas Sūnus. Kristus buvo pradėtas Marijoje ir jam buvo duotas vardas „Jėšua“, kuris kalba apie Jo žmogiškumą (Iz 9:6, Lk 1:31).

Kaip tai atsitiko?
Mes žinome, kad Kristus pasirodydavo Senajame Testamente daugeliu pavidalų. Jis pasirodydavo ir vėl išnykdavo, neapribotas laiku ir atstumais. Jis buvo tas, kuris pasirodė Abraomui Pradžios 18 skyriuje ir leido jam užtarti Sodomą ir Gomorą. Jis pasirodė Mozei degančiame krūme, pavadindamas save „AŠ ESU“. Jis pasirodė Jozuei kaip Viešpaties armijos kapitonas, ir Jozuė garbino Jį prieš vykdamas į Jerichą, ir Jis buvo ketvirtas žmogus ugnies krosnyje išgelbėjęs Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą, bei dar daug kitų kartų.

Bet Jis pasirodydavo tais Senojo Testameto laikais laikinu žmogišku pavidalu, aš kartoju – laikinu.

(Jeigu jūs norite pastudijuoti Kristaus pasirodymus Senąjame Testamente, aš rekomenduoju savo cd/mp3 serijas: „Aš Esu; Kas yra Jėšua ir iš kur Jis atėjo“).

Bet atėjus laikui, laikui skirtam Sūnui, Kristui, būti duotam kartą ir visiems laikams, priimti amžiams žmogaus kūną, žinomam, kaip Jėšua, ir būti pagimdytam, kaip vienam iš Jo kūrinių, kad Jis vėliau galėtų mirti už žmoniją.

Prašau, štai čia
Šis nuostabus perėjimas iš buvimo danguje į žemę, per užmezgimą Marijos įsčiose yra paminėtas laiške Žydams 10:5-7:

Todėl, ateidamas į pasaulį, Jis (Kristus) sako: „Aukų ir atnašų Tu nenorėjai, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko deginamosios atnašos ir aukos už nuodėmes. Tuomet tariau: ‘Štai ateinu, kaip knygos rietime (Senojo Testamento knygoje) apie mane parašyta, vykdyti Tavo, o Dieve, valios!’ “

„Jis... apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2:7-8).

„Iš tiesų Jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys“ (Žyd 2:16).

„Angelas jai atsakė, tardamas: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo (Tėvo) Jėga (Kristus) apgaubs tave; todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Lk 1:35).

Mane stulbina būtent Žyd 10:5-7 „Ateidamas į šį pasaulį Jis pasakė...“ Dabar aišku, kad naujagimis Jėšua pirmą kartą įkvėpdamas nepažiūrėjo į Mariją ir neištarė: „Aukų ir atnašų tu nenorėjai...“

Ne, laiške žydams mums užrašytas paskutinis pokalbis danguje tarp Tėvo ir Sūnaus prieš tai, kuomet Sūnus turėjo būti užmegztas Marijos įsčiose – „Kai Jis atėjo į šį pasaulį“ – Aukščiausiojo jėga apiplėšė (angliškai ištuštino) pati save – tai reiškia palikimas ir atsisakymas visų privilegijų ir teisių danguje, kaip Tėvo Sūnaus tam, kad būtų užmegztas Marijos įsčiose, Jis pasakė Tėvui: „Aukų ir atnašų Tu nenorėjai... bet paruošei man kūną... ateinu vykdyti Tavo valios, o Dieve!“

Nuostabu!

Lytinis auklėjimas 101
Tėvui reikėjo kiaušinėlio, kad galėtų paruošti Sūnui kūną. Sperma užmezgimo metu perduoda kraujo liniją, ne kiaušinėlis, o nuodėmė atėjo į pasaulį per Adomą, todėl nuodėmė paplito visoje žmonijoje ir pasidaugino žemėje.

Bet jei Gyvybė iš dangaus apvaisintų Marijos kiaušinėlį, kraujo linija plaukianti per kūdikio kūną nebūtų suteršta nuodėmės.

Žmogus nusidėjo, taigi žmogus turėjo sumokėti už tą nuodėmę. Bet visi žmonės pradedant Adomu buvo susitepę nuodėme, nuodėmė perėjo iš kraujo linijos į kraujo liniją, taigi nei vieno nebuvo verto mirti už visus, nes visi buvo kalti!

Tėvas turėjo surasti būdą, kaip žmogui sumokėti už kaltę, bet tik žmogus, kurio kraujas nebuvo užterštas nuodėmės galėjo būti auka už kitus. Žmogus turėtų norėti pasiaukoti, nors Jis nekaltas ir nieko blogo nepadaręs, tada dangaus teismas priimtų Jo veiksmus, kai Jis galiausiai aukotųsi už žmogaus nuodėmę.

Tėvo jėga, kuri yra Kristus, apvaisino jos kiaušinėlį, o tai reiškė, kad kraujas užmezgimo metu buvo ne žmogaus, kuris buvo susitepęs nuodėme, bet tasai kraujas buvo nesuteptas ir tyras. Štai kodėl Jis buvo vertas ir galėjo numirti už žmogaus nuodėmę.

Jis įėjo legaliu būdu
Jono 10 skyriuje yra trys palyginimai, kuriuos jeigu jūs sujungsite bus sunku suprasti, ką Jėšua nori pasakyti kiekviename iš jų. Antrame palyginime 7-8 eilutėse pasakyta, kad Jis yra durys avims. 11-18 eilutėse palyginimas pasikeičia ir Jis sako, kad Jis yra Gerasis Ganytojas.

Bet šiandien mus domina pirmas palyginimas, ir jis paruošia dirvą kitiems dviems. Jono 10:1-2:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neįeina pro vartus į avių gardą, bet įlipa pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus įeina, tas avių ganytojas“.


Avidė yra aptvaras, vieta, kur laikomos avys. Šiame palyginime, žemė yra avidė. Jėšua pasakė, kad Jis atėjo į tą avidę teisingu būdu, per duris. Durys yra žmogaus gimimas. Jis atėjo teisingu būdu, Jis buvo pagimdytas. Tas, kuris įeina kitu keliu yra vagis ir plėšikas – šėtonas. Jis įėjo į avidę melu ir apgaule, ne per žmogaus gimimą.

Tai suprasdami paskaitykime  tai dar kartą: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neįeina pro vartus į avių gardą, bet įlipa pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus įeina, tas avių ganytojas“.

Šitas supratimas iš tiesų įtvirtina mūsų supratimą – tai ką Jis sako 10 eilutėje „Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“.

Wow!
Mes žinome, kad Jėšua iš tiesų gimė pavasarį arba rudenį, mes žinome pagoniškas šaknis, iš kurių kilo krikščioniška tradicija švęsti Jėšua gimimą gruodžio 25 dieną. Bet ne tai yra svarbu, svarbu tai, kad Jis GIMĖ, kad Jis atėjo į žemę legaliai, prieš tai apiplėšęs pats save, atsisakęs visų teisių ir privilegijų, kurias Jis turėjo danguje kaip Kristus, buvo užmegztas Marijos įsčiose, tapo romiu, nusižeminusiu kūdikiu Jėšua, kuris gimė ėdžiose. Ir būtent tai mes pagerbiame šiuo metu.

Kitą savaitę – daugiau detalių apie Jo gimimą, kodėl piemenys yra svarbūs, ir dar daugiau.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.