Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis

Kodėl visų pirma turi įvykti „Paėmimas“ 4 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #4 of 4

Sveikinu visus,

 Šiandien pažvelgsime į 1ir 2 Tesalonikiečiams, kad aptartume viską, apeidami visą ratą. Bet pirmiausia santrauka: Judaizmas moko, kai metų pradžioje jaunaties fazės metu pučiamas paskutinis trimitas, ir mirę tikintieji Mesiju pakyla Jo pasitikti. Paulius pridėjo savo apreiškimą, kad mes, gyvi tuo metu,


prisijungsime prie jų. Kol vyksta teismas, danguje švenčiama septynerių metų šventė, žemė patenka į rūstybės dienas*, Jokūbo vargo ir Mesijo gimimo kančių laiką. Danielius tai pranašavo, kaip 7 metų laikotarpį, kai nuodėmės žmogus sudarys 7 metų sutartį su Izraeliu, o po to, įpusėjus sutarties laikui, išduos jį,  t. y. po 3,5 sutarties metų.

 

 

 *Atkreipkite dėmesį į šiuos rūstybės dienų paminėjimus: Apreiškimo 6:16, 11:18, 14:10, 19, 15:1, 7, 16:1. Izaijo 13:13, Jeremijo 10:10, 21:5, 32:37, Nahumo 1:2. Taip pat žr. Joelio 1-3 skyrius apie „Viešpaties dieną“.

 

 Kai skaitote Apreiškime apie „rūstybę to, kuris sėdi soste“ ir „atėjo Jo rūstybės diena“ Apreiškimo 6:16-17, žinokite, kad tai labai žydiškas dalykas. Tai nėra atsitiktinis žodžio „pyktis“ vartojimas. Paulius ir rašytojai sąmoningai naudoja šį žodį, kad praneštų tam tikrą laiką. Tai išskirtina ir unikalu Jokūbo vargo, dar vadinamo Mesijo gimimo kančios laikui nusakyti.

 

1 ir 2 Tesalonikiečiams.

 

1 Tesalonikiečiams 1:10 Paulius nustato savo laiško temą: „Ir laukti iš dangaus Jo Sūnaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių, Jėzaus, kuris išgelbėjo mus nuo  būsimos rūstybės“. (Atkreipkite dėmesį į sakinio struktūrą, kad jis konkrečiai mini Jėzų prikeltą  iš mirties, suteikdamas užuominą apie prisikeliančius mirusiuosius Kristuje  ir mus, gyvus, kurie turi būti pakeisti tuo metu ).

 

 Mes aiškiai matome, kaip vartojamas žodis „(išgelbėjo mus nuo ateinančios rūstybės“) ir kad nuo to laiko, kai  buvome išgelbėti, yra labai konkretus laikotarpis. Bet jei žmogus nėra susipažinęs su žydų vartojamu žodžiu ar fraze, jis tai praleis.

 

 Patikinęs juos, kad būsime išgelbėti nuo būsimos rūstybės, jis paaiškina tas dienas 4:13-16:

 

"Bet aš nenorėčiau, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje  dėl  mirusiųjų, kad neliūdėtumėte, kaip  kiti, kurie neturi vilties. Nes jei tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai taip pat ir tie, kurie mirė Jėzuje, juos Dievas atves kartu su juo, nes tai sakome jums Viešpaties žodžiu, kad mes, gyvieji ir pasilikę iki Viešpaties atėjimo, neaplenksime mirusiųjų, nes pats Viešpats nužengs iš dangus su šauksmu, arkangelo balsu ir Dievo trimitu, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmieji.“

 

     Žinoma, būtent tai jis pasakė 1 Korintiečiams 15 skyriuje – viskas paeiliui- mirusieji Kristuje pirmi, tada gyvieji, paaiškindamas, kaip mes būsime išgelbėti iš būsimos rūstybės.

 

 Jis pakartoja savo teiginį 1:10 eilutėse 5:9-10, norėdamas sugrąžinti mintį atgal: "Nes Dievas (Tėvas) paskyrė mus ne rūstybei, bet išgelbėjimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, ar mes mirėme, ar esame gyvi, gyvensime kartu su Juo“.

 

 Tai sutampa su jo mokymu 1 Korintiečiams 15 skyriuje, Efeziečiams 5:14-16  jis panaudoja  Trimitų šventės maldą kalbamą šventykloje  ir teiginius, kad jaunatis yra kažko būsimojo šešėlis (trimito pūtimas, kad  mirusieji ir gyvi pasikeistų ir būtų su Viešpačiu). Tėvas gelbsti iš rūstybės dienų.

 

 Tesalonikiečiai norėjo daugiau informacijos apie tuos įvykius ir jų paimti ateinantį Viešpatį...

 

Taigi Paulius parašė antrą laišką Tesalonikiečiams, kuriame buvo išsamiau apie „paėmimą“. Savo 2-ojo laiško 1 skyriuje jis dar kartą kalbėjo apie tai, kaip mes būsime su Juo, kai Jis tuo metu išlies savo rūstybę ant netikinčiųjų. Taip pradedamas 2 skyrius:

  

„Tegul niekas tavęs neapgauna, nes ta diena ateis tik tada, kai pirmiausia įvyks pasitraukimas ir tada bus atskleistas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus, kuris priešinasi ir išaukština save aukščiau visko, kas vadinama Dievu arba, kas  yra garbinama, kad jis kaip Dievas sėdėtų Dievo šventykloje ir parodytų, kad jis yra Dievas. Ar neprisimeni, kai buvau su tavimi, aš tau tai sakiau?

 

 Ir dabar jūs žinote, kas jam neleidžia, kad jis būtų atskleistas savo laiku. Nes nedorybės paslaptis jau veikia: tik tas, kuris dabar jį sulaiko ir toliau jį varžys, kol  bus pašalintas iš kelio.

 

Ir tada bus apreikštas nedorėlis, kurį Viešpats sunaikins savo burnos dvasia ir sunaikins savo atėjimo šviesa. (antras atėjimas)"

 

Diskusija dėl išvykimo

 

Daugelio dėmesio centre – žodis „apostia“, „išvykimas“ arba „atkritimas“. Taip pat vartojamas apibūdinti maištą, vieno palikimą dėl kito, atkritimą. Todėl, kai Paulius sako, kad „atkritimas“ turi įvykti prieš apsireiškiant nuodėmės žmogui, daugelis mano, kad tai reiškia „atkritimą nuo tikėjimo“.

 

Jokiame graikiškame rankraštyje nėra „nuo tikėjimo“. Paulius nekalbėjo apie atmetimą nuo tikėjimo, tik  apie atkritimą, pirmiausia turi įvykti pasitraukimas. Tačiau tiems, kurie mano, kad tai yra atsimetimas nuo tikėjimo, jie tiki, kad Paulius sako, kad nuodėmės žmogus negali būti atskleistas tol, kol nebus masiškai nukrypstama nuo tikėjimo.

 

Bet gramatiškai tai neturi prasmės. Perskaitykite tai kaip „atkritimą nuo tikėjimo“, kad pamatytumėte prieštaravimą: „Ta diena neateis, kol neįvyks didžiulis atsimetimas nuo tikėjimo, tada bus atskleistas nuodėmės žmogus... o dabar jūs žinote, kas jam trukdo apsireikšti, taigi tas, kuris sulaiko jį nuo apsireiškimo, taip ir toliau darys, kol jis bus pašalintas iš kelio“.

 

 Ar tai prasminga? Turi įvykti didžiulis nukrypimas nuo tikėjimo ir TADA atsiskleidžia nuodėmės žmogus, ir kažkaip antikristas yra suvaržytas, kol įvyksta masinis atmetimas nuo tikėjimo? Tada kas yra „tas“, kuris sulaiko jį, kuris turi būti pašalintas arba „patrauktas iš kelio“, kad būtų atskleistas antikristas? Tai neturi jokios reikšmės.

 

 Prasminga sekti Pauliaus mokymą likusioje NT dalyje

 

Išplėstinė  Biblija komentaruose ir Kenneth Wuest NT daro pastabas, kad žodžio „apostia“ reikšmė atskleidžiama jo šaknyje, reiškia išvykimą, dingimą nuo akių arba išvykimą į kelionę. 1979 m. Biblijos mokykloje išmokau apie pradinį šio žodžio vartojimą, apibūdinantį veiksmą, kai laivas išplaukia iš uosto ir išplaukdamas „dingsta“ iš žvilgsnio už horizonto. TAS žodžio supratimas atitinka likusią NT dalį ir gramatiškai čia:

  

„Ta diena ateis tik tada, kai pirmiausia įvyks paėmimas (žydų tikinčių Mesiju patraukimas ) ir tada bus atskleistas nuodėmės žmogus... ir dabar jūs žinote, kas jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas tinkamu laiku. ...o tas, kuris jį sulaiko, taip darys  ir toliau , kol bus pašalintas iš kelio, tada bus apreikštas nuodėmės žmogus“. (2 Tes. 2: 3-7)

  

„Tas“, kuris jį sulaiko, yra Kristaus kūnas, Kristus žemėje, veikiantis kaip druska arba konservantas, kurį reikia pašalinti, kad nuodėmės žmogus būtų atskleistas. Kai kas gali manyti, kad Šventoji Dvasia pašalinama, kad būtų atskleistas nuodėmės žmogus. Pasakyčiau taip, kad  Šventosios Dvasios tarnavimas  mumyse ir jos tarnavimo mums , žydams ir pagonims, baigiasi. Baigiasi Šventosios Dvasios  tarnavimas tiems,  kurie buvo dalis pagonims skirto laiko  per pastaruosius 2000 pagonių amžiaus metų, laikas turi būti pašalintas.

 

Šventoji Dvasia liks žemėje, nes žmonės atgims iš naujo Suspaudimų metu.

 

Tačiau Jo tarnystė, kurią mes turime Kristaus kūne, bus pašalinta. Dievas tvarkysis su Izraeliu per pastaruosius 7 metus, tai yra Danieliaus 70-oji savaitė, todėl matome 2 liudytojus: Mozę ir  Eliją  – Dievas veiks, taip sakant, „žydų laiku“.

 

Taigi Kristaus kūnas ir Šventosios Dvasios tarnystė, kuri yra unikali mums šiame ekklesios  amžiuje, turi būti pašalinta iš žemės, kad ji galėtų „pablogėti“, sakytume. Žinau, mes norime, kad visada mus vadintų nuotaka, bet NT nuorodų į Kristaus kūną kaip Kristaus nuotaką yra labai mažai (4 iš jų, visi Apreiškime), o nuorodos apie  mus kaip  Kristaus kūną, ir buvimą vienu kūnu su Kristumi yra daug daugiau, maždaug 130 kartų pasakyta, kad mes esame Jame, o Jis mumyse – kontekste, kad esame Jo kūnas žemėje, o Jis yra galva vadovaujanti iš dangaus.

 

 Dabar mes turime nuoseklumą visuose laiškuose, kuriuos Paulius rašė šia tema. 1 Korintiečiams 15:35-56 jis mini Paskutinį trimitą, kuris identifikuoja žydų tikėjimą, kad Trimitų šventėje / Roš Hašanoje, kai ji prasidės jaunaties metu, Mesijo mirusieji bus prikelti pašlovintais (dangiškos medžiagos) kūnais.  Paulius prideda savo apreiškimą, kad tuo metu gyvieji taip pat „pasikeis akies mirksniu“.

 

 Jis pakartoja šį teiginį Kolosiečiams 2:16-17, be kita ko, teigdamas, kad jaunatis yra „ateinančių dalykų šešėlis“. Jis tai dar kartą patvirtina Efeziečiams 5:14-16, išversdamas šventyklos maldą iš hebrajų į graikų kalbą, sakydamas: "Kelkitės, kurie miegate, kelkitės, kurie snaudžiate, ir Mesijas jus apšvies. Taigi žiūrėkite, kad gyventumėte blaiviai, o ne kaip kvailiai (kvailiai sako: „Dievo nėra“), bet kaip išmintingi, nes dienos yra blogos“.

 

 Tesalonikiečiams jis sako tą patį – Tėvas mums paskyrė ne rūstybę, o išgelbėjimą. Viešpats nusileis su šauksmu ir trimito garsu, o netikinčiam tai bus, kaip vagis naktį – vagis įsilaužia paimti tai, kas jam nepriklauso – bet mes priklausome Kristui, taigi Jis paims  mus , ir tai  yra teisėta bei teisinga. Tačiau netikinčiam paėmimas bus panašus į tai, kaip Jėzus įsiveržia į namus ir pasiima tai, kas Jam nepriklauso – bet mums yra kitaip.

 

 Tada galiausiai, pateikdamas paskutinę detalę Tesalonikiečiams, jis atskleidžia, kad nuodėmės žmogus negali būti atskleistas tol, kol pirmiausia neįvyks išvykimas, nes iki tol  nuodėmės žmogus yra sulaikomas nuo apsireiškimo. Tačiau kai bus  pašalintas Kristaus  kūnas, tai  leis atsiskleisti nuodėmės žmogui.

 

Štai kodėl Paulius nuosekliai rašo „todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais“ (1 Tes. 3:2, 4:18, 5:11, 2 Tes 2:17.Primk paguodą, tegul atsiliepia tai tavo dvasioje....ir pailsėk...kitą savaitę naujas serialas, iki tol, laiminu

 

Džonas Fenas

 

www.cwowi.org ir el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.